VOOR WIE?


De Duwolim-leningen voor energiebesparende investeringen zijn er voor elke eigenaar van een woning gelegen in Limburg. Iedereen kan lenen aan een vaste rentevoet van 2%.

Voor prioritaire doelgroepen is lenen aan 0% mogelijk.

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Je vindt meer info via www.energiesparen.be/energielening

Naar aanleiding van de wijzigingen van de Vlaamse energielening die ingaan vanaf 1 januari 2019 kunnen er geen gemeentelijke rentesubsidies meer toegekend worden.

EIGENAARS-BEWONERS


Je kunt een Duwolim-lening krijgen voor energiebesparende renovatiewerken in een woning die je op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats. Je moet eigenaar of mede-eigenaar van de woning zijn.

Ook als je vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal hebt, kan je een Duwolim-lening aanvragen.

Voorwaarde is dat de aanvrager van de lening zelf de woning bewoont. Daarvan kan worden afgeweken als de woning door de werken tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de Duwolim-lening bewoond worden.

Bij meerdere ontleners is één van de aanvragers de hoofdontlener. Dan kijkt Duwolim of de hoofdontlener aan deze voorwaarden voldoet.

EIGENAARS-VERHUURDERS


Wanneer je eigenaar bent van een woning die je verhuurt, kan je in aanmerking komen voor een Duwolimlening.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Je verhuurt de woning aan een door het Vlaams Gewest erkend Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of aan een openbaar bestuur, die de woning op hun beurt verhuren aan particuliere huurders.
  • Of je verhuurt de woning als hoofdverblijfplaats aan een private huurder.
  • Je verhuurt de woning als natuurlijke persoon en niet als rechtspersoon.